Homage to J-Pop Booklet
Homage to J-Pop Booklet

cover digital

Homage to J-Pop Booklet
Homage to J-Pop Booklet

spread I digital

Homage to J-Pop Booklet
Homage to J-Pop Booklet

spread II digital

Homage to J-Pop Booklet
Homage to J-Pop Booklet

spread III digital

Homage to J-Pop Booklet

6 x 12 in
Digital
2017

lyrics by Yasutaka Nakata